FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Neumann János (1903-1957)

Neumann János kiváló matematikus volt, aki jelentős eredményekkel gazdagította a kvantumfizikát, a logikát, a meteorológiát, a hadtudományt, a nagysebességű számítógépek elméletét és alkalmazásait, valamint a stratégiai játékok elméletének kidolgozásával a közgazdaságtant.

1. Ifjúkor Budapesten és Németországban

1903. december 28-án született Budapesten, egy jómódú polgárcsalád legidősebb fiaként. Apja bankár volt, akinek Ferenc József császár és király adományozott nemesi címet, amely örökölhető volt, ezért Neumann teljes neve Margittai Neumann János volt (innen ered külföldön használt nevében a von előnév: John von Neumann).
Az egyáltalán nem túlzó családi "legendák" szerint Neumann már gyerekkorában is csodálatosan gyors felfogó- és problémamegoldó képességgel rendelkezett. Hatéves korában fejben osztott két nyolcjegyű számot; nyolcévesen már jól ismerte a differenciál- és integrálszámítást; 12 éves korában olvasta és megértette Borel Théorie des Fonctions című művét.
Tízenéves korában azután egy kitűnő középiskolai tanár, Rátz László irányította, majd a fiatal Fekete Mihálynak és a nagy Fejér Lipótnak, sok magyar matematikus szellemi atyjának, lett tanítványa.
Mikor Neumann 17 éves volt, apja azt kérte tőle, hogy anyagi okokból inkább kémia szakirányban tanuljon tovább. Így történhetett, hogy Neumann Berlinben (1921-1923) és Zürichben (1923-1925) kémiát tanult. Így 1926-ban Zürichben vegyészmérnöki diplomát, de még ugyanebben az évben Budapesten matematikai doktorátust szerzett.

2. Kezdeti munkássága: Berlin és Hamburg

A (matematikai) rendszámokra 20 éves korában adott definiciója ma is általánosan elfogadott. Doktori disszertációjának tárgya szintén a halmazelmélet volt; axiomatikus felépítése mély nyomot hagyott a tárgykörön. Érdeklődését a halmazelmélet és a logika iránt egész életében megtartotta, bár meglepte őt (is) a német matematikus, Gödel eredménye, hogy a matematika konzisztenciáját nem lehet bizonyítani.
Berlinben (1926-1929) és Hamburgban (1929-1930) magántanár volt. Ez idő alatt már két, a halmazelmélettől távoli, de egymáshoz közeli témán dolgozott: ezek a kvantumfizika és az operátorelmélet. Valójában ezeket nem is helyes két témának tekinteni; nagyrészt Neumann munkásságának köszönhető, hogy azok ugyanazon tárgy két különböző aspektusának tekinthetők. Megalkotta a kvantumelmélet szabatos matematikáját, majd az új fizikai fogalmaktól insprirálva kiszélesítette és elmélyítette a végtelen dimenziós terek és az ott értelmezett operátorok tisztán matematikai elméletét.
Neumann-nak a kvantummechanikáról szóló könyve 1932-ben jelent meg németül. Lefordították franciára (1947), spanyolra (1949) és angolra (1955), és ez a mű mind a mai napig a téma legalapvetőbb és legösztönzőbb tárgyalása. A Nobel-díjas Wigner Jenő mondta Neumann-nak a kvantumfizikában elért eredményeiről, hogy már egyedül ez "kiemelkedő helyet biztosít számára a jelen elméleti fizikájában ".

3. Princeton (Amerikai Egyesült Államok)

1930-ban Neumann a Princetoni Egyetemre ment vendégelőadónak, a következő évben ugyanitt már professzor lett. 1933-ban, amikor az Institute for Advanced Study megalakul, egyike volt a hat alapító matematikaprofesszornak (J.W. Alexander, A. Eistein, M. Morse, O. Veblen, Neumann János és H. Weyl), és ezt az állást élete végéig megtartotta. Az intézet működésének kezdetén még nem rendelkezett külön épülettel, így az egyetem adott annak helyet. Ez a zavaros helyzet némiképpen egyszerűsödött, amikor 1940-ben az intézet végre külön épülethez jutott, másfél kilométerre az egyetemtől.
1930-ban Neumann feleségül vette Kövesi Máriát; 1935-ben született lányuk, Marina.
1937-ben Neumann elvált; 1938-ban feleségül vette Dán Klárát, aki tőle tanult matematikát, majd programozó lett. Sok évvel később Klára így beszélt róla egy interjúban: "Csak nagyon halvány fogalmai voltak a ház földrajzáról. Egyszer megkértem, hogy hozzon be egy pohár vizet; rövid idő után visszajött és megkérdezte, hogy hol vannak a poharak. Csak tizenhét éve laktunk abban a lakásban... Soha nem fogott meg egy kalapácsot vagy csavarhúzót; semmit sem csinált a ház körül. Kivéve a cipzárjavítást. Egy elromlott cipzárt egy érintéssel meg tudott javítani."

4. Gondolkodásának gyorsasága

Neumann gondolkodásának sebessége félelmetes volt. Pólya György, a neves budapesti matemetika-professzor egyszer bevallotta, hogy "János volt az egyetlen hallgató, akitől féltem. Amikor előadásomon elmondtam egy megoldatlan problémát, megtörtént, hogy az előadás végén odajött hozzám a teljes megoldással, kezében egy papírdarabot tartva, amelyen néhány ceruzavonás volt." Absztrakt bizonyítás vagy numerikus számítás - egyformán gyors volt mindkettőben, de különösen büszke volt arra, hogy milyen könnyedén kezelte a számokat. Mikor elektronikus számológépe elkészült az első előzetes kipróbálásra, valaki egy aránylag egyszerű problémát vetett fel. A gép és Neumann egyszerre kezdett el számolni és ... Neumann lett kész először.

5. Gyors, de mindig világos beszéd

Otthon Neumann magyarult beszélt, de tökéletesen tudott németül, franciául és természetesen angolul. Bár gyorsan és helyesen beszélt angolul, mind kiejtése, mind mondatainak felépítése a német nyelv logikáját követte. Nem volt tökéletes füle az angol nyelvhez, ezért időnként kifejezetten komplikált szószerkezeteket használt.
Káprázatosan adott elő matematikát. Gyorsan, de érthetően beszélt; precíz volt és szerette kimerítően tárgyalni a témát. Ha például valaminek négy lehetséges axiomatikus felépítése van, akkor Neumann szerette előadni a téma "teljes gráfját".
Bosszantó előadói hibája volt az, ahogy a táblatörlőt kezelte. Először felírta a táblára a szóbanforgó alapvető formulát. Mikor bebizonyította, hogy az egyik szimbólum egy másikkal helyettesíthető, a helyettesítést nem úgy végezte, hogy újra felírta a megfeleően módosított formulát, hanem egyszerűen letörölte a helyettesíthető szimbólumot és helyébe írta az újat. Ezzel megkeserítette a jegyzetelőket, különösen azért, mert az előadás folyamatosságát fenntartva, közben állandóan beszélt.
Olyannyira magával ragadó stílusa volt, hogy azok is élvezték az előadását, akik nem is értettek igazán a témához: mindig minden egyszerűnek és magától értetődőnek tűnt, noha a többségnek elég volt néhány óra, hogy a kényes és bonyolult összefüggések láncolatát már elfelejtsék és további magyarázatot igényeljenek.

6. Korlátlan munkabírás

Neumann nem elégedett meg azzal, hogy gyorsan és világosan látta a dolgokat; nagyon keményen dolgozott. Felesége mondta egyszer, hogy "otthon mindig éjjel vagy hajnalban írta munkáit. Munkavégző képessége gyakorlatilag korlátlan volt". Otthoni munkáján kívül sokat dolgozott irodájában is.
Rengeteg tudott, mégis voltak alapvető hiányosságai, főleg a számelmélet és az algebratopológia terén. Egyszer éppen egy tábla előtt állt, amelyen egy minden oldalán nyilakkal jelölt téglalap volt felrajzolva, odament egy kollégájához és megkérdezte, hogy mi az. "Ó csak egy gyűrűfelület a szokásos jelölésekkel, hát nem látod?" - felelték. Nem, nem látta. Noha a legtöbb végzős diák pontosan tudta volna, mi az, ő mégsem ismerte. Még soha nem találkozott vele azelőtt.
A kiemelkedő tehetség, a páratlan gondolkodási gyorsaság és a kemény munka óriási eredményeket hozott. Neumann munkáinak gyűjteménye több mint 150 cikket sorol fel. Közülük körülbelül 60 az elméleti matematika tárgyköréből (halmazelmélet, logika, topologikus csoportok, mértékelmélet, ergodelmélet, operátorelmélet és folytonos geometria), kb. 20 fizikai témájú, kb. 60 alkalmazott matematikai (ideszámítva a statisztikát, a játékelméletet és a számítógépek elméletét), a többi speciális matematikai, illetve általános nem matematikai cikk. A Bulletin of the American Mathematical Society egy számát életének és munkásságának szentelték.

6.1 Elméleti matematika

Neumann már az 1930-as években jó nevű matematikus volt. Hírnevét halmazelméleti, kvantumelméleti és operátorelméleti munkássága alapozta meg, de még ezután következtek jelentős, három "közönséges karrier" számára is elegendő matematikai eredmények. Ezek közül a fontosabbak: az ergodtétel bizonyítása, az operátorelmélet technikaliag brilliáns továbbfejlesztése és a folytonos geometria alapjainak lerakása.

6.2 Alkalmazott matematika

1940 Neumann tudományos életének körülbelül felezőpontja volt, és ettől kezdve publikációi bizonyos törést mutatnak. Addig szuperklasszis elméleti matematikus volt, aki értett a fizikához; ezután alkalmazott matematikus lett, emlékezett utóbb elméleti munkásságára. Érdeklődni kezdett a parciális differenciálegyenletek iránt, amelyek a legfőbb klasszikus eszközök a matematikának a fizikai világra való alkalmazásához. Akár a háború tette őt alkalmazott matematikussá,akár az alkalmazott matematika iránti érdeklődése tette őt felbecsülhetetlenül értékessé a hadtudományok számára, mindenképpen nagyon keresett ember volt, mint a hadsereg, illetve a háborúban érdekelt más intézmények konzultánsa és tanácsadója.Ettől az időtől cikkeinek tárgya főleg statisztika, lökéshullámok, áramlási problémák, hidrodinamika, aerodinamika, ballisztika, robbanási problémák, meteorológia és végül de nem utolsósorban a matematika való világra történő alkalmazhatóságának két új aspektusa: a játékok és a számítógépek.
1947-ben Princteonban, díszdoktorrá avatásakor a méltatás csak azt említi (egy szóval), hogy matematikus volt, ezzel szemben magasztalja mint fizikust, mérnököt, hadtudóst és hazafit.

6.2.1 Játékelmélet

Akkor, amikor analitikus képességeit a háború problémáira kezdte alkalmazni, Neumann-nak volt ideje és energiája kombinatorikus tehetségét a játékelméletnek szentelni, amelynek fő alkalmazási területe a közgazdaságtan. Ezen elmélet matematikai alapja egy állítás, az úgynevezett minimax tétel, melyet Neumann korábban (1928) egy rövid cikkben (25 oldal) bizonyított; részletes kidolgozása és alkalmazása viszont az 1944-ben O. Morgernsternnel közösen írott könyvében található. A minimax tétel a kétszemélyes játékok egy széles csoportjáról jelenti ki, hogy - hosszútávon - nem nyereséges részt venni bennük. Ha bármely játékos meghatározza az összes lehetséges stratégiához tartozó várható maximális veszteséget, és ezek után azt a stratégiát választja, ahol ez a veszteség a lehető legkisebb, biztos lehet benne, hogy statisztikai mennyiségű játék után nem veszít többet, mint a fenti stratégiához tartozó maximális veszteség. Mivel ez az érték pontosan meg fog egyezni az ellenfél által hasonlóképpen meghatározott minimax érték ellentettjével, a játék hosszútávú kimenetele - és éppen ez a tétel lényege - csakis a játék előre meghatározott szabályaitól függ.

6.2.2 Számítógépek

"A tudományos elmék azon galaxisa, amelyik az atomenergia felszabadításán dolgozott, valójában a Marsról érkezett a Földre. Nehezen esett idegenszerű kiejtés nélkül beszélniük angolul, ez pedig elárulta volna őket. Ezért azt állították magukról, hogy ők magyarok, hiszen közismert e nép azon sajátossága, hogy anyanyelvén kívül semmi más nyelvet nem tud furcsa kiejtés nélkül használni. Ezt az állítást azonban nehéz volna ellenőrizni, hiszen Magyarország oly messze van Amerikától." (Fritz Houtermans szavai, amelyeket Marx György A marslakók érkezése című könyvének borítóján idéz.)

Neumann kései éveiben érdeklődése középpontjában a számítógépek elmélete és azok lehetőségei álltak.
Neumann János érdeklődése a számítógépek, s azon belül is az ENIAC iránt azonnal felébredt, ugyanis az első atombomba előállítására létrehozot Manhattan-tervben egy, a korabeli számolóeszközöknél sokkal gyorsabb gépre lett volna szüksége. Az ENIAC pedig ilyen "álomgép" volt, hiszen a korabeli legmodernebb elektromechanikus számolóeszköznél legalább ezerszer vagy még ennél is gyorsabban számolt.
Mivel Neumann egyik korai matematikai témája a formális logika volt, valószínűleg megragadta a diszciplína számítógépes alkalmazási lehetősége. Talán ezért is ragadt ott az ENIAC-nál, és kezdett foglalkozni a gép legnagyobb problémájával, a könnyebb programozhatóság megoldásával.
Az ENIAC-ot 1945 végén késznek nyilvánították, és 1946. február 16-án átadták a hadseregnek, majd 1946. november 9-én az aberdeeni Ballisztikus Kutatási Laboratóriumba szállították.
Közben, 1945. június 30-án a Pennsylvaniai Egyetem Moore Intézete kiadott egy 101 oldalas First Draft of a Report on the EDVAC című "jelentésvázlatot", amelyet teljes egészében Neumann János írt. A technikatörténet csak First Draft címen emlegeti.
Ez az "első vázlat" foglalta össze Neumann János és az ENIAC körül tevékenykedő matematikusok, villamosmérnökök elképzelésit, amelyek az ENIAC továbbfejlesztésére, valamint egy új ENIAC kifejlesztésére vontkoztak. A dolgozat címe is mutatja, hogy az írásmű vázlatnak indult, majd - Neumann zsenialitásának köszönhetően - a megjelenése után szinte azonnal a számítógépek tervezésének első alapműve lett.

Azóta - Magyarországon - Neumann-elvekként emlegetett alaptézisek a számítógépek felépítését rögzitik.

A Neumann-elvek kimondják, hogy a számítógép a következő funkcionális eszközökből kell, hogy felépüljön és a következő jellemzőkkel, kell hogy rendelkezzen:

  • Központi egység: melynek feladata kettős: egyrészt összehangolja a számítógép működését, másrészt pedig végrahajtja a kiadott utasításokat;

  • Memória: mely tárolja mind az adatokat, mind pedig a programokat (ez az ún. Tárolt program elve);

  • Bináris tárolás: a memória az adatokat és a programokat is kettes számrendszerben tárolja;

  • Ki- és bemeneti egység: melyeken keresztül tudunk adatokat és programutasításokat a számítógép memóriájába juttatni, illetve amelyeken keresztül a műveletvégzés eredményét meg tudjuk jeleníteni;

  • Soros működésű: a számítógép az utasításokat sorban egymás után tudja végrehajtani (a mai számítógépek ezen túlhaladva sok esetben párhuzamos utasításfeldolgozást végeznek /pl.: matematikai koprocesszor vagy pipelining technológia/);

A First Draft szövegét Neumann majdnem minden munkatársa, sőt általában a világ természettudósai óriási érdeklődéssel fogadták. Mindenki elismerte, hogy erre az összefoglalóra szükség volt, és Neumann híres szintetizáló képessége kellett ahhoz, hogy az addigi számítógép-konstrukciós ismereteket valaki végiggondolja, rendszerbe gyűjtse és leírja. Nem utolsó sorban Neumann formális logikai ismeretei is szükségesek voltak ennek a dolgozatnak az összeállításához.
A First Draft a számítógépek fejlesztésében egyedülálló és újszerű összegzés volt, amely szakított a legtöbb addigi számítógép-tervezési hagyománnyal, például a fogaskerekeket utánzó gyűrűs számlálókkal, helyette formális logikával írja le a gép egyes részeinek (központi egység, memória, vezérlés stb.) működését. Ezzel a számítógépeknek egy addig teljesen ismeretlen architektúráját (felépítését) adta, ami - s ez jelenti hallatlan jelentőségét - alapelveiben a dolgozat megszületése óta sem változott.

A First Draftban megfogalmazott számítógépelveket és architektúrát (soros működés stb.) követve hozták létre az első iparilag gyártott gépeket, a BINAC-ot és az UNIVAC-ot.
A princetoni Institute for Advanced Study (IAS) vezetése és a Radio Corporation of America elhatározta Neumann János számítógépprogramjának támogatását.Ennek eredménye lett az IAS számítógép, vagy más néven a princetoni számítógép. Neumann halála után - emlékének adózva - készítették el az IAS másolatát, melyet JOHNNIAC (Johny Integrator and Automatic Computer /magyarul "Jancsi gép"/)-nek kereszteltek el.
Minekután az IAS-gép megoldásait Neumann és intézete nem tartotta titokban, további IAS- klónok készültek Európa számos országában, így a Szovjetunióban is, ahová a dokumentációkat - nem lévén még hidegháború - a szovjet kereskedelmi kirendeltség kérésére az intézet postán küldte meg. Szintén IAS-klónnak tekinthető az első magyarországi elektroncsöves számítógép, az M-3 is, amelyet 1957 és 1959 között építettek meg.

1955 elején Neumannt a Yale Egyetem felkérte, hogy 1956 tavaszán tartsa meg a Siliman-előadás sorozatot, amit Neumann elvállalt, bár hivatalos teendői egyre sokasodtak. Az előadás-sorozat A számítógép és az agy címet kapta, ezt azonban a tudós - sajnos - már soha nem tudta megtartani... A kéziratot Neumann halála után a Yale Egyetem adta ki.

7. Halála

Neumann 1955-ben lett beteg. Megoperálták, és csontrákot állapítottak meg. Egy ideig még dolgozott és utazgatott, de betegsége fokozatosan előrehaladt. Később tolószékbe kényszerült, de még így is gondolkodott, írt és konferenciákon vett részt. 1956-ban bevonult a Walter Reed Kórházba, amelyet azután már soha nem hagyhatott el. Barátja, Wigner Jenő ezt írta utolsó napjairól: "Mikor Neumann tudatára ébredt, hogy gyógyíthatatlan beteg, ráébredt arra is, hogy majd megszűnik létezni, így megszűnik gondolkodni is... Szomorú volt látni reményét vesztve, szellemének összeomlását a sorssal való harcában, amely elkerülhetetlennek, de ugyanakkor elfogadhatatlannak tűnt számára. "
Neumann János fizikailag 1957. február 8-án halt meg. Szellemileg már néhány nappal előbb , amikor ez a csodálatos elme megszűnt gondolkodni.

8. Zárszó

Az emberiség nagyjai kétfélék: egy részük olyan, mint mi mindnyájan, csak sokkal inkább olyan; más részüknek kétségtelenül valamilyen különleges adottságuk van. Mindnyájan tudunk futni, de van, aki a mérföldet 4 percen belül futja; legtöbbünk nem képes hasonló teljesítményre sem, mint a nagy g-moll fúga megkomponálása. Neumann nagysága emberi volt. Mindnyájan tudunk többé-kevésbé világosan gondolkodni, de Neumann gondolatainak tisztasága mindig nagyságrendekkel felülmúlta legtöbbünkét. Mind Norbert Weiner, mind Neumann János nagy ember volt, és nevük túléli őket. Weiner a dolgokat mélyen, de intiutíve látta; Neumann világosan és logikusan. Mert Neumann számára lehetetlennek tűnt, hogy gondolatai vagy kifejezései ne legyenek világosak. Gondolatai világosak, állításai precizek voltak.

Bizonyosan ő volt a XX. század leggyorsabban és legvilágosabban goldolkozó, s a világ jövőjét leginkább befolyásolni képes tudósainak egyike.
 
S talán ő volt a világ egyre szakosodó természettudományának utolsó olyan óriása, aki több, teljesen különböző tudományterületen is maradandót alkotott.

Forrás: Természet világa 2003. III. különszáma


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém