FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Diákönkormányzat

A veszprémi Lovassy László Gimnázium Diákönkormányzatának (Dök) Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz)

A Lovassy László Gimnázium Diákönkormányzata az Iskola nappali tagozatos tanulóinak érdekképviseleti szerve.

1. Célja:

1.1. A diákság összefogása
1.2. A diákélet fellendítése
1.3. A tanárok és a diákok közti jó együttműködés kiépítése és fenntartása
1.4. A diákjogok védelme
1.5. A Dök munkájához szükséges anyagi háttér megteremtése és fenntartása

2. Feladata:

2.1. A diákjogok képviselete iskolán belül és kívül egyaránt
2.2. Az információ áramlásának biztosítása:
Diák - diák: a rendezvények hirdetése
Tanár - diák: a tanári kar és az igazgatóság által kapott ill. létrehozott információk hirdetése
Diák - tanár: a diákok rendezvényszervezési szándékának bejelentése
Iskola: információgyűjtés a közérdekű rendezvényekről
2.3. Az SzMSz és a Házirend éves felülvizsgálata és korszerűsítése
2.4. Aktív Dök-tagok képzése
2.5. Az öntevékeny csoportok segítése belső pályázatokkal
2.6. A szervezett formában történő véleménynyilvánítás lebonyolítása

3. Felépítése:

3.1. A Dök alapegysége az osztályközösség
3.2. Képviselői ill. tisztségviselői mandátum 10 napon belül betöltetlenül nem maradhat
3.3. Osztályképviselő: Feladata: az osztály érdekeinek képviselete a Dök-üléseken
Az osztályközösség választja, a közösség által meghatározott időtartamra. A Dök-üléseken egy szavazattal rendelkezik az osztály, ezt az osztályképviselő adja le. A Dök-üléseken az osztályképviseletének hiánya szankcionálható.
3.4. Tisztségviselők: Az iskola nappali tagozatos tanulói közül, titkos szavazással választják az osztályképviselők. Ha osztályképviselőt választanak meg, akkor az osztálynak új képviselőt kell választania. A tisztségviselő jelölteknek a róluk való szavazás esetén nincs szavazati joguk, mandátumuk egy tanévre szól. Joguk van tisztségükről lemondani.

3.4.1. Elnök:
Feladata:
Irányítója és felelőse a Dök munkájának
Levezeti a Dök-üléseket
A Dök-ülések időpontját kihirdeti
Ha szükséges, akkor a napirend részleteiről időben tájékoztatja a Dök-tagokat
Jogköre:
A Dök-ülést ő hívja össze
Ha a diákok legalább 10%-a vagy a Dök-tagok legalább 25%-a erre kéri, köteles 10 munkanapon belül ülést összehívni
Zárt ülést rendelhet el, és eldönti, hogy az osztályképviselőkön és a tisztségviselőkön kívül ki vehet részt az ülésen
Pénzkiutalási joggal rendelkezik
Bármely tisztségviselőt leválthatja
Bármely hatáskörét, bármely korlátozással, bárkire átruházhatja
Minden kérdésben döntési jogköre van
Javaslatot tehet a tisztségviselők személyére, kinevezésüket megvétózhatja és leválthatja őket
A képviselőtestület döntését az elnök megvétózhatja
Mandátuma megválasztástól lemondásig szól. A képviselőtestület legalább 2/3-os többséggel megvétózhatja az elnök döntését.

3.4.2. Pénztáros:
Feladata:
Köteles a pénztári elszámolást naprakész állapotban tartani
Felelős a rábízott pénzért
Felelős a Dök-nek járó bevételek beszedéséért és ennek adminisztrációjáért
Jogköre:
pénzkiutalási joggal rendelkezők utasítására kifizetést végez

3.4.3. Független tag(ok):
Osztályképviselőkön kívüli aktív Dök-tagok, összesen bírnak egy szavazattal.

3.4.4. Diákmozgalmat segítő pedagógus (DMSP):
Feladata:
A Dök és a tantestület közötti jó kapcsolat és információáramlás fenntartása
Az iskola igazgatója nevezi ki.

4. A működés rendje:

4.1. A Dök szavazóképes, ha a mandátumok 50%-a +1 fő jelen van, vagy ha az adott mandátumszámot a jelenlevők teljesnek nyilvánítják.
4.2. A szavazóképes Dök döntéseit szavazással érvényesíti.
4.3. A tiszújító gyűlés a tanév elején tartandó.
4.4. A tanév folyamán lehetőleg minden 2 hétben egyszer Dök-ülést kell tartani.
4.5. Ha a tisztségviselő nem érhető el, akkor a Dök ideiglenesen helyettest választhat.
4.6. A képviselőt osztálya bármikor visszahívhatja.
4.7. Osztályképviselőt csak az elnök válthat le.
4.8. A Dök-ülés jegyzőkönyvét aláírásával hitelesíti annak írója és az elnök, így ők felelősséggel is tartoznak érte.
4.9. A Döknek 3 tagot delegálnia kell az Iskolaszékbe.
4.10. Évente közgyűlést kell tartani (a törvény értelmében), az a legmagasabb fórum. Itt számolnak be a tisztségviselők éves munkájukról, megválaszolják a feltett kérdéseket. A közgyűlésre a Dök az iskola fenntartóját is meghívhatja.
4.11. A Dökhöz intézett panaszokat (ha szükséges) név kiadása nélkül kezei.
4.12. Amennyiben egy probléma megoldására vagy a megoldástervezet elkészítésére a Dök bizottságot állít fel, a bizottság munkájával legalább két héten belül el kell készülnie és a Dököt tájékoztatnia kell. Kivételt jelent, ha a bizottságnak a Dök által meghatározott időpontra kell végeznie. A bizottság munkájáért az annak élére kinevezett személy felelős, a bizottság munkája e személy kinevezésével kezdődik.
4.13. A Dök-ülés:

Tagjai:
Osztályképviselők
Tisztségviselők
Független tag(ok)
DMSP
Feladatai:
Szavazással dönt az iskolát érintő ügyekben
Kijelöli és ellenőrzi a bizottságok munkáját
Jogai:
Tisztségviselők megválasztása
Az elnök döntéseivel szemben 2/3-os többséggel vétót emelhet

Kelt az Úrnak 1999-ik évének őszelőhavának utolsó napján, Veszprém városában. Érvényben marad a következő SzMSz elfogadásáig.


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém