Oktatás
Tanárok
Eredményeink

Lovassy László Gimnázum Veszprém

 

FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Informatika munkaközösség

A munkaközösség az iskola újabb tanári szakmai közösségeihez tartozik, a 90-es évek elején jött létre. Megalakulása és feladatai az akkori helyzetbõl fakadtak. A személyi számítógépek és az informatika robbanásszerû terjedésével nélkülözhetetlenné vált az informatika tanítása az iskola tanulói számára is. A munkaközösség feladata volt az, hogy ennek a tantárgyi kereteit, tanterveit és tananyagait kidolgozza. Ehhez abban az idõben szinte semmi elõzmény vagy külsõ szakmai támogatás nem állt rendelkezésre. A korszerû tudás szempontjából ilyen fontos területen az iskola nem maradhatott le, sõt élen járó megoldásokat kellett találnunk, erre köteleztek bennünket az iskola hagyományai és ezt várták tõlünk a kollégáink is.

A NAT elsõ változata (1995.) ismerte el elõször önálló és a középiskolákban is tanítandó mûveltségi területként az informatikát. Ezt megelõzõen a Lovassyban a technika tantárgy órakeretében folyt az informatika oktatása. Elsõsorban alapvetõ alkalmazói ismeretek tanítására volt lehetõség. Kivételt képezett a 90-es évek elején indult informatika tagozat, ahol a tananyagban a programozási ismeretek voltak túlsúlyban, és természetesen az informatika óraszáma is jóval magasabb volt, mint a többi osztály esetében. Megemlítendõ, hogy ezekben az években a matematika tagozatos diákjainknak is elsõsorban programozást tanítottunk.

A munkaközösség létszáma ebben az idõben 4 fõ volt, kezdetben a tanárok látták el az iskolainformatikusi-rendszergazdai teendõket is.

Jelentõs változást hozott a kétszintû érettségi bevezetése. (Az elsõ kétszintû érettségi 2005. májusában volt.) Egyrészt minden osztályban kötelezõvé vált az informatika tanítása, legalább az alapvetõ alkalmazói ismeretek a NAT, illetve a kerettantervek által rögzített szinten, másrészt magasabb óraszámok is járultak a feladathoz. Az informatika tagozat tantervét is át kellett dolgoznunk a némi késéssel megjelenõ részletes érettségi követelményeknek megfelelõen. A változások lényege az volt, hogy a programozással és algoritmizálással szemben megnövekedett az alkalmazói ismeretek aránya.

Az új tantervek és követelmények nem jártak együtt sem a szakmódszertan hasonlóan erõteljes országos fejlesztésével, sem új taneszközök, például megfelelõ tankönyvek megjelenésével. A munkaközösségre hárult a feladat, hogy ezeket a fejlesztéseket – amennyire ez erõnkbõl tellett – elvégezzük. Száz oldal szám írtuk a segédleteket, amelyeket elektronikus formában adtunk át a diákjainknak. Tömegesen készítettük a feladatokat és feladatlapokat, hogy az új követelmények szerint is jó eredménnyel vizsgázzanak a diákjaink.

A 90-es évek második felétõl az informatika tagozatra jelentkezõk algoritmizáló készségének mérésére dolgoztunk ki módszereket és feladatokat. Mivel az általános iskolákban ennek a készségnek a fejlesztésére már akkor sem fordítottak különösebb figyelmet, az általános iskolás korosztály számára megyei hatókörû, több fordulós feladatmegoldó versenyt szerveztünk. Ezek a versenyek igen sikeresek voltak, nem csak azért, mert sokan vettek részt rajta, hanem azért is, mert mi magunk is nagyon sokat tanultunk meg arról, hogy milyen képességeket és hogyan célszerû fejleszteni az informatika tagozaton.

A nyelvi elõkészítõ évfolyamok bevezetése újabb kihívást és feladatokat hozott. Ettõl kezdve az iskola minden diákja középszintû érettségi felkészítõ csoportba járt. Ennek megfelelõen dolgoztuk át a tanterveket és készítettük a feladatokat. A befektetett munka meghozta az eredményeket, a középszintû érettségin is nagyon jó eredménnyel vizsgáznak a diákjaink. Sokan teszik le az informatika érettségit elõrehozott érettségi vizsgaként 11. illetve 12 évfolyamon.

A 90-es évek végén az iskola bekapcsolódott az Arany János Tehetséggondozó programba. Kezdettõl fogva a program egyik alapvetõ eleme a tanulók felkészítése az ECDL bizonyítvány megszerzésére. Ez különösen az elsõ években jelentett komoly nehézséget, mert a beiskolázott tanulók között rendkívül nagyok voltak a különbségek. Voltak olyanok is, akik „közelrõl” addig számítógépet sem láttak. A munkaközösség kidolgozott és megvalósított egy olyan oktatási programot, amely a tanulók túlnyomó részénél biztosította az ECDL bizonyítvány megszerzését. A kétszintû érettségi bevezetésével átdolgoztuk ezt a programot, most már az ECDL követelményektõl részben eltérõ érettségi követelményeknek is megfelelve. A megszerzett ECDL bizonyítványok számát és az érettségin elért eredményeket tekintve ez a program ma is sikeresnek tekinthetõ.

A munkaközösség tananyagfejlesztõ munkája tekintélyes. Az informatika tagozat számára a tananyag túlnyomó részéhez elkészültek a tankönyvpótló segédletek, évrõl-évre bõvül a saját módszereinkhez igazodó példatár és ugyancsak évrõl-évre sok értékes feladattal, segédlettel bõvül a tehetséggondozó programozói szakkörünk anyaga is.

Névsor azokról akik tagjai a munkaközösségnek, illetve akiket munkájuk révén a munkaközösség egykori tagjaként tisztelünk (zárójelben az idõszak, amikor nálunk tanítottak):

Báder Anikó (1994-)
Boros Ágnes (óraadó 2011.)
Fekécs Tímea (óradó 1999/200)
Figeczki Zsolt (óraadó 2003/2004)
Horváth Gábor (óraadó 1997/1998)
Kiss Andrea (1998/1999, 2000-)
Medve Anna (1991-1996)
Lipovits Ágnes (1993-2001)
Lõrentei Tamás (1979-1992)
Orbán László Tihamér (1989-1995)
Dr. Öveges Ferenc (1993/1994, 1994-)
Pálffy Zoltán (1994-2002, 2005-)
Patona Bálint (2000/2001, 2004-2009)
Pozsgainé Becze Boglárka (2002-)
Róka József (óraadó 2002-2006)
Smidla József (projektvezetõ: 2010-2011)
Stumpf László (2003-)
Szabó László (1999-)
Szentmarjay Tibor (óraadó: 1997/1998)
Szilágyi Botond (óraadó 1998-2004)
Szuromi Gábor (iskolainformatikus: 2001/2002, projektvezetõ: 2002-)
Vakulya Gergely (projektvezetõ: 2009)

A heti óraszámok a hatályos helyi tanterv szerint:

 

Az osztály típusa

9.

10.

11.

12.

13.

Matematika tagozat

4

2

-

-

-

Német nemzetiségi tagozat

4

3

-

-

-

Kiemelt angol nyelvi képzés

4

3

-

-

-

Arany János Tehetséggondozó program

4

2

1

-

-

Informatika tagozat

4

2

3

4

4

Az informatika tagozatosok emelt szintû, a többi tanuló középszintû érettségire kap felkészítést.

Informatika tagozat

Az informatika tagozat honlapja az info.lovassy.hu címen érhetõ el.

Tárgyi feltételek, szaktantermek

Az iskola nagyon jó technikai feltételeket biztosít az informatika oktatásához. 4 kiválóan felszerelt szaktantermünk van, ezekben összesen 66 korszerû tanulói munkahellyel, Windows 7/MS Office 2007 szoftverekkel, kivetítõkkel, hangosítással, tantermenként egy nyomtatóval és szkennerrel valamint külön tanári munkahellyel. Az osztályokat két 15-18 fõs csoportra bontva tanítjuk.

A helyi hálózat teljesen strukturált, kapcsolt, nagyobb részt Gigabit Ethernet sebességû. Az iskola egyes tereit WiFi kapcsolja az alapvetõen kábelezett hálózati infrastruktúrához. Az internetes kiszolgálók Linux alatt mûködnek, a fájlszerver illetve körzetvezérlõ feladatot MS Windows 2008 szerver látja el. Az iskola jelenleg 3 internet szolgáltatóval rendelkezik. 1996 óta HUNGARNET tagok vagyunk, saját domainnel, amelynek névszerverét is mi adminisztráljuk. A rendelkezésre álló sávszélesség elegendõ ahhoz, hogy bármely idõpontban a munkát akadályozó késleltetés nélkül tanítható legyen az internet használata.


Tanári munkaközösségek oldal * Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém