Oktatás
Tanárok
Eredményeink

Lovassy László Gimnázum Veszprém

 

FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!


KÉMIA-BIOLÓGIA ÉS TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG

A. Kémia és biológia oktatás a Lovassy László Gimnáziumban

1., A biológia oktatásunk céljai és feladatai:

 • Az eddigi ismeretekre, készségekre és képességekre építve megismertessük a tanulókkal az élõtermészet mûködésének legfontosabb törvényszerûségeit.

 • Tudatosítsuk az ember ép környezetének és egészségének elválaszthatatlan kapcsolatát.

 • Olyan természetszemléletet és biológiai mûveltséget alakítsunk ki, melyben a biológiai sokféleség jelentõsége alapvetõ.

 • Segítsük elõ az emberek egymás közötti, valamint az emberek és környezetük közötti együttélési szabályok megértését.

 • Tegyük nyilvánvalóvá, hogy a Földünk globális problémáinak megoldásában a biológia tudományának kiemelkedõ jelentõsége van, de minden embernek tennie kell érte.

 • Biztosítsuk az egészséges életmóddal kapcsolatos helyes alternatívák kiválasztásához szükséges tájékozottságot.

 • Megfelelõ tanulói vizsgálatok, természettudományos kísérletek szervezésével, és ismeretterjesztõ mûvek feldolgozásával, törekszünk arra, hogy tanítványaink képesek legyenek az önálló ismeretszerzésre.

 • Igyekszünk képessé tenni tanulóinkat arra, hogy az ismeretek elsajátítása folyamán logikus összefüggésekben, rendszerekben gondolkodjanak és tudják használni a biológiai objektumokkal kapcsolatosan a természettudományos megismerési módszereket.

 • Tanításunk során nyilvánvalóvá tesszük, hogy változó világunkban a biológiai ismeretek is állandóan bõvülnek, és ezek nyomon követése szükséges ahhoz, hogy a világ jelenségeit megértsük.

 • Felkészítjük diákjainkat az áltudományos gondolkodás felismerésére, kritikus fogadására és cáfolására.

 • Csoportos tevékenységekkel fejlesztjük az együttmûködésre vonatkozó készségeket, és olyan magatartás mintákat mutatunk, mely segít az emberek sokféleségének elfogadásához.

2., A biológia tantárgy óraszámai a négy- illetve ötosztályos képzésnél:

Négyosztályos képzés

Ötosztályos képzés

9. évfolyam

-

-

10. évfolyam

heti 2 óra

-

11. évfolyam

heti 2 (+2) óra

heti 2 óra

12. évfolyam

heti 2 (+2) óra

heti 2 (+2) óra

13. évfolyam

-

heti 2 (+2) óra

A + óra számok az emeltszintű képzés óraszámai

3., A kémia oktatásunk céljai és feladatai:

 • Az általános iskolában megszerzett ismeretekre építve és a többi természettudományban szerzett tudással egyre több ponton érintkezve tovább fejlesztjük a tanulók ismeretrendszerét, világképét és képességeit.

 • A tanulóknak általános kémia tudományos igényû tárgyalása a diákok korábbi szervetlen kémiai tudását is értelmezik, és olyan alapot adnak a jelenségek megértéséhez, ami az élõ rendszerekben lezajló bonyolult szerves kémiai folyamatokat is kezelni tudják.

 • A hétköznapi életbõl vett példák segítségével tesszük ezt a megismerési folyamatot életközelivé.

 • A diákok anyagismerete gimnáziumi tanulmányaik során egészül ki a háztartás, a közvetlen környezet, a gazdaság és a természet szempontjából kiemelkedõ szerves anyagok tulajdonságaival.
 • Megismerik az egészségkárosító szenvedélybetegségek kulcsvegyületeit (alkohol, nikotin, koffein, drogok), és ezek biológiai, társadalmi hatását.

 • Önállóan végeznek, estenként értelmeznek is kísérleteket, méréseket.

 • Fontos cél és egyben lehetõség a gimnáziumi környezeti nevelés érdekében a biológia, a földrajz és a fizika tárgyakkal való integráció. Komoly eredményeket lehet így elérni a környezeti nevelés terén a diákok környezetszemlélete, értékrendje és mindennapi szokásaik tekintetében is.
 • A tantárgyi koncentráció egymást erõsítõ hatása eredményeként a 10. évfolyam végére már színvonalas, tudományos értékû szóbeli és írásbeli szövegalkotásra lesznek képesek a diákjaink.

 • A kémiatanulás során olyan ismeretrendszert és képességkészletet sajátítanak el a diákok, amely továbbépíthetõ alapot ad a mindennapi élet szintjén az anyagok és a velük kapcsolatos információk kezeléséhez, amely ismétlés és gyakorlás után sikeres kémia érettségi vizsgára készít fel, és amely megfelelõ kiegészítéssel lehetõvé teszi a felsõfokú tanulmányok folytatását.

4., A kémia tantárgy óraszámai a különbözõ képzési formáknál felmenõ rendszerben

KÉPZÉSI FORMA

9.

10.

11.

12.

13.

matematika specializáció
(5 osztályos)

1 óra

1,5 óra

1,5 óra

+2 óra

+4 óra

német nemzetiségi tagozat
(5 osztályos)

-

2 óra

2 óra

+2 óra

+4 óra

informatika specializáció
(5 osztályos)

1 óra

1,5 óra

1,5 óra

+2 óra

+4 óra

informatika specializáció
(4 osztályos)

2 óra

2 óra

+2 óra

+4 óra

-

kiemelt angol nyelvi képzés
(4 osztályos)

2 óra

2 óra

+2 óra

+4 óra

-

általános tagozat
(4 osztályos)

2 óra

2 óra

+2 óra

+4 óra

-

Arany János HHT TP

-

2 óra

2 óra

+2 óra

+4 óra

Nyelvi elõkészítõ
kiemelt angol nyelvi képzéssel

-

2 óra

2 óra

+2 óra

+4 óra

A + óra számok az emelt szintű képzés óraszámai

Mindkét tantárgynál a fenti célok elérését a kötelezõ óraszámok mellett szakkörök, tehetséggondozó és versenyfelkészítõ foglalkozások szervezésével biztosítjuk.

9. évfolyamon (NyEK) "Természetismeret" néven - a fizika és a földrajz munkaközösséggel együtt - természettudományos képzést nyújtunk a diákoknak. Ennek célja, hogy addig is, amíg a tantervi elõírásoknak megfelelõen elkezdik tanulni ezeket a tantárgyakat, szinten tartsuk a 8. osztályból hozott természettudományos ismereteket, illetve ahol kell, egy szintre hozzuk a különbözõ iskolákból érkezett diákok tudását.

B. Testnevelés a Lovassy László Gimnáziumban

Iskolánkba elsõsorban olyan tanulók jelentkeznek, akik azért választják gimnáziumunkat, hogy folyamatos magas szintû képzésben vehessenek részt, ezzel megalapozva a felsõfokú intézményekbe való bekerülésüket és ottani eredményes tanulmányaikat. Diákjaink kis százaléka folyatat aktív sporttevékenységet, ezért a testnevelési munkaközösségre hárul az a feladat, hogy a szellemi terhelés egyoldalúvá válását segítse megakadályozni. Az a célunk, hogy a tanulással töltött sok órányi mozgásszegény idõszak hatásait megpróbáljuk kiegyensúlyozni. Nagy hangsúlyt helyezünk az erõ és állóképesség fejlesztésére, mely a fenti célt jól szolgálja. Reméljük, hogy a megtanult mozgásanyagot és az átélt sikerélmények emlékét tanítványaink magukkal viszik felnõtt korukba is és kialakul a rendszeres testmozgás iránti igényük. A testnevelési- és labdajátékok gyakorlása kiváló aktív pihenést jelent és eredményesen segítheti a pszichés terhelés, stressz, szellemi fáradtság hatásainak oldását.
Munkánkat a következõ tárgyi feltételek mellett végezzük:

 • 11 x 22 m-es parkettázott tornaterem

 • 16 x 30 m-es parkettázott tornaterem
 • 15 x 6 m-es mûanyag borítású erõsítõ szoba

 • bitumenes borítású kézilabdapálya

 • 150 m-es salakos futópálya

A labdajátékok közül teremben a röplabdát és a kosárlabdát oktatjuk, szabadtéren pedig a labdarúgás a legkedveltebb sport.
Lehetõségünk van a városi uszoda használatára. A 10. évfolyamosok fél éven keresztül heti egy óra úszásoktatásban részesülnek.
Folyamatos iskolaorvosi szûrésen ellenõrzik a diákok testi fejlõdésének alakulását, deformitások észlelésekor szakvizsgálatra utalják a tanulókat. Amennyiben gyógyulásuk megkívánja, szakképzett gyógytestnevelõ irányításával dolgoznak.
Több évtizedes hagyománya van iskolánkban a téli sítábor szervezésének.
A városi középiskolás versenyrendszerben mindig részt veszünk, évek óta kiemelkedõ eredménnyel. A megye "Jó tanuló, jó sportoló"-ja címet már sokszor vehette át Lovassys diák.
2005-tõl testnevelés tantárgyból is lehet érettségi vizsgát tenni, emelt- és középszinten is. A diákok érdeklõdési körét és az iskola tárgyi feltételeit figyelembe véve, munkaközösségünk csak a középszintre való felkészítést vállalja fel. (Még ehhez is külsõ személyi és tárgyi segítségre van szükségünk.)

Testnevelés óraszámok:

Óraszám

9. évfolyam

heti 2,5 óra

10. évfolyam

heti 2,5 óra

11. évfolyam

heti 2,5 óra

12. évfolyam

heti 2,5 óra

13. évfolyam

heti 2,5 óra


Tanári munkaközösségek oldal * Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém