Oktatás
Tanárok
Eredményeink

Lovassy László Gimnázum Veszprém

 

FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Történelem munkaközösség

Történelem oktatás a Lovassy László Gimnáziumban

A történelem munkaközösség iskolánk nagyobb létszámú közösségei közé tartozik. Az oktatás alapórákon kívül tehetséggondozó szakkörök keretében zajlik.

A tananyag beosztása:

négyosztályos képzés

Ötosztályos képzés

9. évfolyam

heti 1, 5(+0, 5 társ. ismeret modul) óra
Az őskortól a X. század történelméig

Bevezetés a történelembe

10. évfolyam

heti 2 óra
A XI -XVII. Század történelme

heti 1, 5(+0, 5 társ. ismeret modul) óra
Az őskortól a X. század történelméig

11. évfolyam

heti 3 óra
A XVIII. Századtól 1914-ig

heti 2 óra
A XI -XVII. század történelme

12. évfolyam

heti 3 óra
1914-től napjainkig

heti 3 óra
A XVIII. századtól 1914-ig

13. évfolyam

-

heti 3 óra
1914-től napjainkig

A 11/12. illetve a 12/13. évfolyamokon a kétszintû érettségire felkészítõ csoportok (maximum 25 fõ) már nem osztálykeretben tanulják a történelmet. A tárgy a középszintû érettségi vizsgára készít fel. Az emelt szintû képzés esetében az óraszám heti 2 órával még kiegészül. Az új ismeretek tanítása mellett a régebbi témák ismétlésére, szintézisére is sor kerül mindkét szinten. Az emelt szintû érettségire elõkészítõ csoportok választását azoknak ajánljuk, akik történelembõl felvételiznek, vagy még bizonytalanok ugyan a pályairányukban, de hajlandók képzettségüket növelni a tárgyból.

Amennyiben a tanuló a középszintre felkészítõ csoportból az emelt szintû képzésre átjelentkezik, szintemelõ vizsgát kell tennie. Ennek témaköreit a szaktanár és a munkaközösség határozza meg.

A történelem tanítás szempontjából a követelmények, tankönyvek évfolyamonként egységesek.

Sokan vesznek részt tanulmányi versenyeken, pályázatokon. Nemcsak a részvételi arány nagy, az eredmények is magukért beszélnek.

Évrõl évre nõ a történelembõl felvételizõk száma (a végzõsök 30-40 százaléka). A tárgyból felvett tanulók létszámával elégedettek lehetünk.

A szakköröket versenyekre való intenzív felkészítés céljából szervezzük fõképp. A gyengébb tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk, ha szükséges (és ha van rá igény).

Fontosnak tartjuk a helytörténet, helyi földrajzi ismeretek tanítását, valamint a Magyarországon élõ nemzetiségek és kisebbségek kultúrájának, földrajzi környezetének megismerését. A városban található állandó és idõszakos kiállítások, múzeumi és levéltári gyûjtemények jó lehetõséget kínálnak a tanórán szerzett ismeretek kiegészítésére. A Laczkó Dezsõ Múzeum többször ad lehetõséget szervezett keretek között múzeumi órák megtartására. Diákjaink gyakori látogatói a Megyei Könyvtárnak és a Megyei Levéltárnak is.

A 2000-2001-es tanévtol a belvárosi temetoben 48'-as honvédsírokat is (Cseresnyés Sándor és Farkas Lajos sírjai) gondozunk.

Külön említést érdemel azonban a német nemzetiségi tagozat, ahol a történelem tanítása egy osztályon belül 2 csoportban, német nyelven folyik történelem - német szakos tanár irányításával. A tanulók 10. évfolyam végén belsõ vizsgát tesznek, ami sokat segít az ismeretek rendszerezésében, a majdani érettségire való felkészülésben.

A 2003/4-es tanévben az Oktatási Minisztérium rendelete szerint elkészült az új Pedagógiai Program iskolánkban, melynek részeként a "Történelem és állampolgári ismeretek" tantárgyi program, tanterv és tanmenet is átdolgozásra került. A 2004/5-ös tanévtõl e program szerint tanítjuk a tárgyat.


Földrajz oktatás a Lovassy László Gimnáziumban

Az 1994/95-ös tanévig a történelem munkaközösség keretein belül mûködtünk. A megalakulás okai között szerepelt, hogy a munkaközösség létszáma növekedett, valamint így önálló munkaközösségként mûködve hatékonyabbá vált a munka. Ekkor alakítottuk ki az önálló szaktantermet is (206-os terem), melyben interaktív tábla is segíti az oktatást. A 2003/2004-es tanév elején a földrajz szaktanterem felvette Laczkó Dezsõ nevét. Iskolánk volt tanára, munkásságával nagyban hozzájárult a környék geológiai és régészeti kutatásaihoz. Nevéhez fûzõdik számtalan addig ismeretlen õskövület felfedezése, pl. többek között a Placochelis placodonta az egyetlen ismert fogas teknõs maradványainak megtalálása a veszprémi márgarétegekben, vagy a balácai romok körüli ásatások megindítása. Munkásságát bemutató tablók megtekinthetõk.

A szaktanteremben egy kõzet - és ásványgyûjteményt is létrehoztunk Bereginé Simon Ágnes tanárnõ és pár lelkes diák (Kiss Gabriella, Ónodi Zsolt, Lõrincz Nóra, László Andrea) közremûködésével.

A 2001/02-es tanévben pályázunk egy Európa Sarok megszervezésére is, több információ állhat így a diákok és tanárok rendelkezésére az Európai Unióról. A pályázatban az akkori 11. e osztály nagy része vett részt, Bereginé Simon Ágnes tanárnõ segítségével. A pályázat sikere folytán nyert pénzbõl (az akkori 26-os, ma 108-as tanterembõl) EU termet alakítottunk ki a 2003/4 - es tanévben. Valamint a 2003/4-es tanévtõl kezdve több Európai Uniós ismeretet oktatunk a diákoknak, melyek modulként épülnek be a 10. évfolyam földrajz és 12./13. évfolyamok történelem valamint a 12. évfolyamok társadalomismeret tantárgyak tananyagába.

Több tanulmányi versenyen, pályázaton szerepelnek sikerrel diákjaink. (mellékelve a versenyeredményeink részben).

A tehetséggondozásra nagy hangsúlyt fektetünk. Minden évben vannak versenyzõink, pályázatot író diákjaink. Páran felvételiznek is földrajzból (tanári szak, geográfia, geológia szakok). Sokan választják a földrajzot érettségi tárgyként. Számukra külön foglalkozásokat tartanak a szaktanárok.

A 2001/2002-es tanévtõl bevezetésre került kerettanterv egy kicsit módosított az eddigi oktatás rendszerén. Elõtérbe kerültek a hagyományos regionális földrajz mellett az aktuális gazdasági- és gazdaságpolitikai események, környezetvédelem, globalizáció, valamint az Európai Uniós ismeretek.

A 2003/2004-es tanévben az Oktatási Minisztérium rendelete szerint elkészült az új Pedagógiai Program iskolánkban, melynek részeként a Földrajz tantárgyi program, tanterv és tanmenet is átdolgozásra került. A 2004/2005-ös tanévtõl e program szerint tanítjuk a tárgyat.

A tananyag beosztása:

négyosztályos képzés

Ötosztályos képzés

9. évfolyam

heti 2 óra
Általános természetföldrajz

heti 3 óra (a biológia, kémia fizika tantárggyal együtt, a tanterv máshol szerepel)
Természetismeret

10. évfolyam

heti 1,5 + 0,5 óra társadalomismeret modul
Általános társadalomföldrajz (és gazdasági ismeretek)

heti 2 (ill. matematika és informatika tagozaton 1, 5) óra
Általános természetföldrajz

11. évfolyam

-

heti 1,5 + 0,5 óra társadalomismeret modul
Általános társadalomföldrajz (és gazdasági ismeretek)

Fontosnak tartjuk a Magyarországon élõ nemzetiségek és kisebbségek kultúrájának, földrajzi környezetének megismerését. A német nemzetiségi tagozaton erre külön figyelmet fordítunk. A tagozaton a tantárgyat német nyelven tanulják a tanulók.

A kétszintû érettségire (12/13. évfolyamon) felkészítõ csoportokat indítunk (maximum 25 fõ). A középszintû vizsga teljesítéséhez is (!) erre az óraszámok csökkenése és a követelményrendszer miatt feltétlenül szükség van.
Az elõrehozott érettségi vizsgára islehetõséget adunk.

A tehetséges tanulók számára szakköri foglalkozásokat, tanulmányi versenyekre (OKTV, Lóczy L. Országos Földrajzverseny, Földtani Örökségünk" pályázat) való felkészítéseket tartunk.

Részt veszünk tantárgyhoz kapcsolódó iskolai rendezvények szervezésében, pl. Föld Napja, Víz világnapja, környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok, EU rendezvények, stb.

A tantárgyi követelmények, tankönyvek, topográfiai követelmények évfolyamomként egységesek.


Tanári munkaközösségek oldal * Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém