Baráti-kör kezdőlap
Baráti kör történet
Alapszabály
Végzett osztályok
Öregdiák-kereső
Belépési felhívás
Kapcsolatfelvétel
Ötletláda - 300 év
Tájékoztatók, beszámolók

 

 
A Veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Körének története
   

Elõzmények

Az 1711. évben létrejött Veszprémi Kegyestanítórendi Gimnázium alapítása 275. évfordulójának megünneplésére 1985. évben provizórikus terveket fogalmaztak meg a volt veszprémi piarista öregdiákok, amelynek megvalósításához partnereket kerestek.
Mindenekelõtt felvették a kapcsolatot az 1948-ban államosított tanintézmény jogutódjával: a Lovassy László Gimnázium akkori vezetésével, élén Knoll János igazgató úrral.
Õ egyetértett elképzeléseikkel és így vele együtt keresték fel Budapesten Jelenits István akkori piarista rendfõnököt. Jelenits atya támogatásáról biztosította õket és elfogadta veszprémi jogutód iskolának a Lovassy László Gimnáziumot; miután Knoll János igazgató úr elõtte kijelentette, hogy felvállalják a mintegy 240 éves veszprémi piarista múltat jogelõdjüknek.

Ezek után beindultak a konkrét szervezõmunkák, amelyeknek nehézségeirõl, problémáiról (elsõsorban a helyi pártszervezetek kisstílû akadékoskodásáról) - részletesebben a "Jubileumi memorandum, avagy mi történt a kulisszák mögött 1986-ban" c. írásban olvashatunk.
Ami ebbõl kimaradt az többek között pl. olyan gond volt, hogy az ünnepségi gondolatokhoz felsõbb szinten pozitíve hozzáálló, sõt a rendezvényeket azután engedélyezõ Gyuricza László megyei MSZMP elsõtitkárnak nem tudtuk bemutatni az 1711-es iskolaalapításról (néhai Volkra Ottó veszprémi püspök által latin nyelven megíratott) rendelkezõ egykorú okiratot. Ugyanis azt Veszprémben a püspöki levéltárban nem tudták fellelni, miért is félévvel halasztanunk kellett az ünnepségek idõpontjának kitûzését. Ám szerencsére a budapesti központi piarista levéltárban az alapítólevél hiteles másolatát megtalálták, így a jubileum állami elismerése elõl is elhárultak az akadályok.

Ezt követõen, az 1986. szeptember 12-14. közötti napokra meghirdetett ünnepségsorozat pénzügyi alapjait is létre kellett hozni, melyeket különbözõ állami vállalatoktól, mezõgazdasági termelõszövetkezetekrõl és tanácsi szervektõl teremtettünk elõ.
Ezen támogatások közül kiemelkedõ az akkori Megyei Tanács által rendelkezésre bocsátott kb. 1,2 millió Ft pénzalap, amelybõl pl. a Lovassy Gimnázium új épületének környezetét tettük rendbe (a korábbi drótkerítés helyett betonalapú, acél zártszelvényes bekerítést eszközölve és kellõ parkosítást is végeztetve!), hogy az ünnepségek külsõ helyszínei is színvonalasak legyenek.

Az elõkészületekhez tartozó, hatalmas munkaráfordítást igénylõ feladat volt annak a közel 300 oldalas, múltfeltáró és jelent bemutató, nívós jubileumi emlékkönyvnek az összeállítása (és a helyi cenzúrázást kikerülõ, budapesti nyomdai engedélyeztetése), illetve 1000 példányos megjelentetése; amivel az ünnepségek idejére elkészültünk. Ez oly annyira sikerkönyv lett, hogy ma már csak archív példányokkal rendelkezünk.

A rendezvényekre látványos kiállítással, részben iskolatörténeti, részben egykori diákok képzõmûvészeti alkotásait felmutató jelleggel is kirukkoltak az öregdiákok, vagy az új gimnázium tanári kara és tanulói.

Egyesületünk megalakulása és tevékenysége 2000-ig

A jubileumi rendezvényekrõl, illetve konkrétan az elsõnapi eseményekrõl, az ott elhangzott beszédekrõl késõbb egy külön kiadványt jelentettünk meg. (Megjegyezzük, hogy az ünnepi közgyûlésen, osztályképviseleti alapon mintegy 500 fõnyi öregdiák és akkori tanuló; tanár vagy vendég vett részt szeptember 12-én az új iskolában. A várbeli öreg gimnázium udvarán, épületében vagy az utcán tartott ünnepségen és szerény fogadáson pedig közel 1000 személy jelent meg!)
A második napon különféle nívós elõadások hangzottak el tudós diáktársak részérõl, meghatározott szekciókban - az új gimnázium épületében napközben. Ezeket a VVE aulahelyiségében hangversennyel egybekötött mûsoros est követte, amelyet a Lovassy Gimnázium akkori ének- és zenekara, valamint híres öregdiák elõadómûvészei szereplésével hallgattak meg a résztvevõk.

Az Öregdiák Baráti Kör megalakulására 1986. szeptember 14-én szintén az egyetemi aulában került sor, melynek lefolyását, az ott megnyitóbeszédként elhangzottakat itt olvashatja el.
Az akkor elfogadott elsõ alapszabály szövegét archiváltuk; az idõközben módosított un. "Új alapszabály"-unk 1989-es közgyûlésünk után lett a Veszprém Megyei Bíróságon bemutatva, ahol Pk. 70.284/1989. sz. alatt ismételten nyilvántartásba vettek bennünket; megjelölve az egyesületi képviseletünkre jogosult vezetõségi tagjainkat.
Ekkor még különbözõ funkciókra osztott, ún. munkabizottságokat is létrehoztunk, miután sok nyugdíjas jelentkezett meghatározott feladatok elvégzésére. Ezen bizottságok több éven át, kb. 1994-es közgyûlésünkig hellyel-közzel mûködtek, de nagyon szétaprózták ill. nem tették könnyen átláthatóvá a munkatervek végrehajtását; így megszûntek.
Viszont a kezdeti években megalakult egyesületünk budapesti tagozata (a fõvárosban élõ sok öregdiákunkra tekintettel), ami nagyon életképesnek bizonyult és ott rendszeresen nagy létszámú résztvevõ látogatta és látogatja ma is - a minden hó 2. hétfõi összejöveteleket (helyszíne: a VIII. ker. Szentkirály utcai "Spartacus" étterem).

Ezután a csendes gyarapodás évei következtek, amikor többek között elhatároztuk - eleinte provizórikus, majd fix rovatokra osztott - évenként kiadandó ún. "Tájékoztató" egyesületi füzetecske nyomdailag elõállított rendszeresítését. Ennek elsõ példányai 1988-ban jelentek meg, és pl. az 1989. évi számban a borítólapon közöltük, hogy taglétszámunk már 269 fõ.
Közben mind Budapesten, mind Veszprémben eleinte sûrített elõadások, vitaindító - diákéveinkre visszaemlékezõ beszélgetések tarkították az összejöveteleket, de ezek késõbb lanyhultak és a "ki legyen a következõ elõadó, vagy ki vállal ilyent" neuralgikus problémakörré váltak.
Ez alól kivétel talán az 1992. évi (a piaristák történelmi Magyarországon történt letelepedése 350. évfordulójának tiszteletére rendezett!) "Piarista nap" volt Veszprémben, ami nagyobb létszámú öregdiákot vonzott, és azon a mai tanulóifjúság is képviseltette magát.

Élénkülés következett be 1995-ben, amikor egyrészt a Lovassyban tervezett iskolatörténeti kiállítás megrendezésének elmaradása miatt, a várbeli piarista templomot szemeltük ki állandó kiállítások helyszínének.
Másrészt ennek kezdeti sikerén felbuzdulva 1996. évben az országos oktatási, valamint az 1100 éves millecentenáriumi jubileum pályázati rendszerébe bekapcsolódva, a várbeli kiállítást országos jelentõségûvé bõvítettük és az elnyert támogatási pénzek felhasználásával megszerveztük, illetve lebonyolítottuk a "Piaristák Magyarországon" c. rendezvénysorozatot.
A várbeli nyári kiállítás 3 évig volt nyitva és sikerére jellemzõ, hogy ezen idõ alatt mintegy 30 ezer személy tekintette meg; s annak anyagát többnyelvû emlékkönyvben is megörökítettük.
Az érdeklõdést fokozta, hogy 1998-1999. évben az 1848/49-es szabadságharc 150. évfordulójára emlékezvén, a várbeli kiállítás anyagát 2 óriás tablóval egészítettük ki. ("Piarista tanárok… illetve piarista diákok az 1848/49-es szab. harcban"!)
Ezen kiemelkedõ jubileummal összefüggésben végül egy emlékfüzetet is megjelentettünk.
Megjegyzendõ, hogy várbeli kiállításunk anyagát 1999-ben Debrecenbe szállítottuk át, és ott szintén iskolatörténeti kiállításhoz használták fel a Kossuth Lajos Tudományegyetem aulájában, melynek rendezésébe besegítettünk.

Ezen idõ alatt a Lovassy Gimnáziumban is felgyorsultak az események és a várbeli idõszakos kiállítás átváltásaként közös lépéseket tettünk egy állandó iskolatörténeti kiállítás megvalósítása irányába, valamint a kiemelkedõ tanáregyéniségek emlékét megörökítõ emlékfal létesítésére.
Ennek keretében - fõleg Homonnai tanár úr kitartó tevékenysége eredményeként - egyfelõl létrejött a Lovassy Gimnázium elsõ emeleti térségében a ma is látható iskolatörténeti kiállítás; másfelõl évenkénti ismétlõdésben 1997-2000 között itt a gimnázium vezetésével együttmûködve felavattuk 4 tanár (sorrendben Hungler József, Brusznyai Árpád, Harmath István és Mihályi Károly) emléktábláját.

Más vonatkozású rendezvényeink közé sorolhatjuk még az 1950-es évekig a várbeli gimnázium vidéki tanulóinak konviktusi vagy kollégiumi elhelyezését szolgáló "Davidikum fiúnevelõ intézet" múltjának felelevenítését.
A 200 éves múltú intézmény - az alapító szándéka szerint elõször árvaházi célra épült és a XIX. század végén már voltak a piarista gimnáziumba járó fizetéses növendékeik, de fõként 1920 után fogadott ilyeneket falai közé, amikor anyagi alapjaikat elvesztvén a diákok által fizetett díjakból tartották fenn magukat.
Az egykori davidisták elsõ találkozóját 1997-ben, a másodikat pedig 2000-ben szerveztük meg, s ez utóbbi alkalomra egy emlékfüzetet adtunk ki.

Ezen idõszak külsõ rendezvényei közé tartoznak a rendszerváltás után szervezett "Brusznyai-emlékestek" a Veszprémi Egyetemen, amelyek a megyeszékhely rangos eseményei sorába emelkedtek. Ehhez mind a Lovassy Gimnázium, mind egyesületünk szerény segítséget ad.

2000 utáni cselekedeteink és a "jövõkép"…

Az új évezredben egyik fontos eseményként említhetjük meg baráti körünk életében: az 1994-es felhívás óta halasztott II. világháborús hõsi emléktábla és a vonatkozó ünnepély megvalósításának ügyét.
A szocialista idõkben háborús bûnösnek nyilvánított hadi és más tanár, illetve diákáldozatokra most lehetett méltóképpen emlékezni; s így került sor 2001. év végén ünnepélyes egyesületi, iskolai, egyházi, katonai és önkormányzati részvétel mellett, a várbani volt öreg gimnázium épületében levõ I. világháborús márványtábla mellé egy újabb emléktábla elhelyezésére, illetve felavatására. A nagyszabású rendezvényt bemutató program leírása itt olvasható.

A Piarista Diákszövetséggel együttmûködve, az õ eredeti elképzelésük átalakításával rendszeresítettük 2002. évtõl kezdve az ún. "Matura-emléklap"-okat, amelyeket elõször piarista változatban; majd 2003. évtõl már lovassys változatban is sikerült - veszprémi emblémával nyomdailag elõállíttatni.
Ezeket adományozzuk a kerek évfordulós (25, 50, 60, 65 és 70 éves) érettségi találkozókon, vagy küldjük ki postán (betegség stb. miatt) öregdiák tagtársainknak. Megjegyzendõ, hogy nem egyesületi diáktársak azt önköltségi áron megvásárolhatják. Az emléklapnak döntõen nagy sikere volt, õszinte örömöt szereztünk vele öregdiákjainknak.

2000. évtõl kezdve társ-szervi kapcsolatot létesítettünk a kolozsvári piarista öregdiákok baráti körével, amelynek keretében oda-vissza kisebb programokat bonyolítottunk le és ez a kapcsolat (a Veszprémben élõ erdélyi öregdiák társakon keresztül) azóta is élõ, illetve folyamatos.

2003-2005 között újabb két emlékkönyvet jelentettünk meg: "Alma Mater a veszprémi várban" és "Piarista mozaikok - tanárok, tanítványok" címmel, amelynek címlapját a 14. sz. mellékleteken mutatjuk be.

2004. év végén megtartottuk újabb egyesületi közgyûlésünket, amikor a vezetõségbe nagyobb arányban vontunk be új erõket, növelve a lovassys öregdiákok létszámát is elnökségünkben. Ezzel a fiatalítás irányában is lépést tettünk, a baráti kör folytonossága illetve jövõnk érdekében. (A vezetõség névsorát lásd a 15. sz. mellékleten!)

Ugyanis figyelmeztetõ a korösszetétel, illetve az, hogy egyesületünk megalakulása óta 2005 év végéig 138 fõnyi döntõen piarista öregdiák halálozott el tagságunkból, ami több mint fele az 1989. évi taglétszámunknak. Viszont életképességünket igazolja: új belépõkkel oly annyira sikerült pótolni a kieséseket, hogy tagnyilvántartásunk fizetõ tagként 235 fõt, pártoló tagként pedig 68 személyt tüntet fel, ami együttvéve több mint 300 fõt jelent.

Újabb emléktábla avatásra is sor került 2004. évben, amikor a várbeli piarista templomban egyik amerikai diáktársunk szentelte fel néhai Kincs Lajos piarista tanár emléktábláját. És hasonló eseményt 2006. évben is tervezünk, ugyanis volt tanítványai felvetésére születésének 85. évfordulóján f. év október végén szándékozunk felavatni a Lovassy László Gimnáziumban néhai Horváth Géza lovassys tanár emléktábláját - az iskola vezetésével közösen.

Megemlítendõ még, hogy mind Budapesten, mind Veszprémben évente 2-3 nívós elõadást, vagy videós vetítést rendezünk öregdiák társainknak, amelyek elsõsorban a közös iskolánkból kikerült, volt piarista vagy lovassys diákból a világban, vagy hazánkban híressé lett személyiségek pályafutásáról szólnak.

Ezen rendezvényeket vagy az évente megjelenõ "Tájékoztató" füzetecskénkben hirdetjük meg, vagy azokról a minden hó elsõ hétfõi veszprémi, illetve a második hétfõi budapesti összejövetelen értesülhetnek egyesületi tagjaink.

Kedves lovassys diáktársak!

A leírtakból megítélhetitek, hogy értékes egyesületi múltat, vagy örökséget hagynak rátok a piarista öregdiákok. Vegyétek át tõlünk folyamatosan a "staféta-botot", ápoljátok közös múltunkat, fejlesszétek tovább - új ötletekkel eddigi egyesületi munkánkat, ne hagyjátok kárba veszni elért eredményeinket.
A 2009-ben sorra kerülõ közgyûlésünkön már meghatározónak kell lenni a lovassys öregdiákok arányának, mind a tagságban, mind a vezetõségben, de az operatív feladatok elvégzésének felvállalásában is.

A következõ évtized távlati tervei közé javasoljuk felvenni a következõket:
¢ A kiemelkedõ életpályát befutó, hazai vagy nemzetközi sikereket felmutató egykori lovassys diákokról információs anyagokat kellene összegyûjteni és azokról a feltehetõen hasonló formában továbbra is megjelenõ egyesületi kiadványokban kellene megemlékezni. Ezen egyéneket folyamatosan meg kellene nyerni, hogy iskolavárosuk különbözõ helyszínein, vagy pályaorientációs célzattal volt gimnáziumukban tartsanak elõadásokat munkájuk, sikereik bemutatására.
¢ Meg kellene teremteni (ahogy eddig a piarista öregdiákok tették) annak anyagi alapjait, hogy a jövõben a tehetõsebb, volt lovassys öregdiákok adományából lehessen fedezni az egyesületi kiadványok megjelentetését. Ezen juttatásokat, vagy támogatásokat a mai adórendszerben elõnyösebb lenne a Lovassy Gimnázium alapítványi számláján koncentrálni és ott elkülönítetten biztosítani a felhasználását.
¢ Hozzatok létre "ifjúsági-tagozatot" - quasi egyesületünk elõszobájaként, a tõlünk szemléletben, stílusban más életvitelû mai lovassys fiatalokból, vagy a közép-korosztálybeli lovassys öregdiákokból; ami nekünk nem sikerült.
Bár publikált info-anyagaink alapján van olyan Lovassyban végzett osztály, akik közel 50 db "Ezüst Matura" lap adományozását kérték tõlünk - érettségi találkozójukra!

Befejezésül: ameddig élünk, segíteni fogjuk, vagy figyelemmel kísérjük munkátokat és szívélyesen köszöntjük meglevõ tagságunk mellett a várományos tagokat, vagy az egyesületünk iránt érdeklõdõket.


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém