Kezdőlap
Fontos információk
Szolgáltatások
Online katalógus
Alapdokumentumok
Pályázatok
Hasznos linkek
Mi tilos és mi nem?

 

A Lovassy László Gimnázium iskolai könyvtára - legfontosabb információk

1. A könyvtár nyitvatartási rendje

Nap

Nyitvatartás

hétfõ - csütörtök

745-1500

péntek

745-1345

2. A könyvtár használói köre

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják.
Az iskolai könyvtárba a beiratkozás díjtalan. Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására, minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megôrizni.
A tanuló- és munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet.

3. A könyvtár szolgáltatásai

3.1 Helybenhasználat

Az iskolai könyvtár elsôdleges feladata, hogy gyûjteményével, és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelô munkát segítse. Ennek megfelelôen a könyvtárhasználók számára lehetôvé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát.
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
- kézikönyvtári állományrész;
- különgyûjtemények (pl. folyóiratok).
A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben (pl. versenyre való készülés) a könyvtár zárása és nyitása közötti idôre a tanulók is kikölcsönözhetik.

3.2 Kölcsönzés

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. Az átvételt a kölcsönzô aláírásával kell hitelesíteni.
A kölcsönzési nyilvántartás osztályonként, illetve a felnôtteké külön, névsor szerint történik. Idôvel megvalósítható lesz a számítógépes nyilvántartás is.
Az elveszett vagy megrongált (firkálás, kivágás, szakadás, hiány) dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár által meghatározott más mûvel pótolni.

4. A könyvtár egyéb szolgáltatásai

  • Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást ad a könyvtár és dokumentumai használatához szükséges ismeretekrôl, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt.

  • Segíti az iskolai munkához, a különbözô versenyekhez szükséges irodalomkutatást, esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végez.

  • Közremûködik a könyvtárhasználatra épülô tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások rendszerének kialakításában, elôkészítésében, megtartásában.

  • Az iskola gyûjteményében megtalálható dokumentumokról - a megfelelô jogszabályok figyelembe vételével - másolatot is készíthet a könyvtárostanár.

  • Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el: szaktantermekben, tanári szobában, stb. A letéti állományt a tanév elején veszik át, és a tanév végén adják vissza a megbízott nevelôk, akik az átvett dokumentumokért anyagi felelôsséggel tartoznak, és az átvett állományt nem kölcsönözhetõ.

 


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém